page_bgimg

Öndüriji CAS bilen üpjün etdi: 5413-05-8, Etil 3-Oxo-4-Fenilbutanoate

Salam, Hebei Binshare New Material Co., Ltd-e hoş geldiňiz!

Öndüriji CAS bilen üpjün etdi: 5413-05-8, Etil 3-Oxo-4-Fenilbutanoate

Programma: etil 2-fenil asetoasetat, dermanlyk araçy hökmünde ulanylyp bilinýän ester organiki maddadyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

CAS

5413-05-8

Iňlis ady

Etil 3-Oxo-4-Fenilbutanoat

Molekulýar agram

Molekulýar agram

Molekulýar formula

C12H14O3

Fleşka

140-144 ° C / 10 mm

Ereýän nokat

140-144 ° C / 10 mm

Dykyzlygy

1085 g / sm3

Döwülme görkezijisi

1.5130

Kislota faktory (PKA):

10.69 ± 0.46 (çak edilýär)

Programma: etil 2-fenil asetoasetat, dermanlyk araçy hökmünde ulanylyp bilinýän ester organiki maddadyr.

 

Kompaniýanyň maglumatlary

Hebei Binshare New Material Co. Ltd, zawod hebeý welaýatynda ýerleşýär, hebeý welaýatynyň himiýa önümçilik kärhanalarynyň hil we tehniki gözegçilik býurosy tarapyndan tassyklanýar. Olaryň arasynda derman we araçylar, azyk we iýmit goşundylary, ösümlik ekstraktlary, agrohimiýa we nepis himiki önümler, dökünler we beýleki kompaniýalar himiýa önümçiliginde we marketingde baý tejribä eýedir. On ýyldan gowrak ösüşden soň zawod satuw ulgamy bütin dünýä ýaýrady, önümimiziň hilini barlamak we gözleg işgärlerimiziň kollej derejesi ýa-da ondan ýokary derejesi bar. Bütewiligi dolandyrmak biziň ýörelgesimizdir, müşderini kanagatlandyrmak elmydama biziň maksadymyzdyr, tagallalarymyz bilen tanalmagyňyzy umyt edýäris!

Gaplamak maglumatlary

100g / 500g / 1kg / 5kg / 10kg / 25kg / 200kg ýa-da ýörite haýyşyňyz hökmünde
Port Şanhaý , tianjin ingingdao porty
Gaplamak we eltip bermek
Alýumin folga sumkasy, florly çüýşeler, karton deprekleri ýa-da ýörite islegiňiz boýunça 100g / 500g / 1kg / 5kg / 10kg / 25kg.

PACK10

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biziň zawodymyz bar.
2. Kamda käbir nusgalarym barmy?
Mugt nusgalary hödürläp bileris, ýöne müşderi ýük bahasyny töleýär. Adatça nusga taýýarlamak üçin 3-5 gün gerek.
3. Sitatany haçan alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da bize e-poçta bilen habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin gözlegiňiziň ileri tutulýan ekranyna serederis
4. Öz eltiş belligimizi sumkalara çap edip bilerinmi?
Hawa, müşderiniň iberiş belligini sumkalarda çap edip bileris.
5. Gaplamak hakda näme?
Zawodyň standart gaplamasy. Specialörite gaplama islegiňiz boýunça elýeterlidir
6. Sargyt goýmazdan ozal önümiň hilini nädip tassyklamaly?
Käbir önümler üçin mugt nusgalary alyp bilersiňiz, diňe iberiş bahasyny tölemeli ýa-da bize kurýer taýýarlamaly we nusgalary almaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň